Воскресенье, 20.06.2021, 14:59
Миякинская межпоселенческая центральная библиотека
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Виртуальная служба
Wi-Fi-зона
«PRO.Культура.РФ»
интернет-читалка
ЛитРес
НЭБ РБ
НЕБ РФ
Уважаемые читатели! Национальная электронная библиотека определяет формы и механизм доступа граждан Российской Федерации к оцифрованным материалам библиотек федерального, регионального и муниципального уровня
ЛитМир
.
Новости сайта
[24.05.2021][Новости ЦБ]
«Избирательный проце... (0)
[17.05.2021][Новости ЦБ]
«АРТ- Курултай» (0)
[17.05.2021][Новости ЦБ]
«Семья начало всех н... (0)
[17.05.2021][Новости ЦБ]
«Александр Невский. ... (0)
[17.05.2021][Новости ЦБ]
Праздник великой рад... (0)
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Главная » Статьи » Мои статьи

Җырдай моңлы татар теле, җырдай матур татар кызы!

Җырдай моңлы татар теле,       

  җырдай матур татар кызы!

Кечеяшьтәгебалаларбеләнәдәбиятелына карата уздырылган чара.

Халкымакылы  - хәзинәләратавы

Быелгы ел – Әдәбиятелы. Әдәбиятныңтармакларыбиккүп, шуларның берсе – халыкавызиҗаты. Халыкавызиҗатынанәрсәләркерә? Җыр, бәет, мәкаль, әйтем, табышмак… мин нәрсәнеәйтмәдем? (риваять, такмак, дастан, мәзәк).

Мин җөмләәйтәм – сезшулҗөмләнехалыкавызиҗатыныңкайсытөренәкертеридегез?

 • Тау күрке – таш, баш күрке –чәч (Мәкаль)

Ни өчен? Ягез, бумәкальгәаңлатмабирепкитик.

 •  
 • Чәчкенәбулсын, таравынтөрлечәтарапбула (Димәкчәчтәнтеләсәнинди прическа ясапбула).

Хәзер без сезнеңалгаалкышларбеләнтөрлеприческаларясапкилгәнкызларнычакырабыз!

Сезнеңалкышларгакарапкемдәиңматур прическа икәненкүрәбез.

Ә хәзерсүзнекызларныңүзләренәбирәбез.Һәркемүзенеңисеменатый, прическасынаисембирә.

Чәчматурлыкбилгесегенәтүгел, озынчәчйөртү, анытәрбияләү – халкыбызтарихыныңкүпмедерөлешедә. Чөнкичәчнетәрбияләпүстерүдәдәозакеллардәвамындатупланганхалыктәҗрибәсеһәмакылы бар бит. Иңберенчечираттачәчяхшыүссен, коелмасын, ялтырапторсынөчен, борынгызамандаукгүзәлзатларыбызнәрсәгәмөрәҗәгатьиткәннәрһәмничекитеп?

- Кычыткансуы, ромашка төнәтмәсе, колмаксуы, корт суы, катык, йомыркасарысыбеләнюганнар. Чәчюарөченселте – (агачкөленәкайнапторган су төшерепәзерләнгән су) әзерләгәннәр.

 • Ә сезчәчүстерүсерләребеләнуртаклашааласызмы?

Тагынчәчкәбәйлебулган, халкыбызгасырлардәвамындатуплаганакыл – күзәтүләрдәнбарлыккакилгәнакыллыфикерләргә – мәкальләргәтукталабыз.

 • Башыбулса, чәчеүсәр.
 • Күкнейолдызбизәр, кызнычәчбизәр, ирнесакалбизәр.

Әйе, халыкакылыбиктирән, чынлап та, чәч – кызларныңкүрке, матурлыкбилгесе.

МоныңтурындаН.Исәнбәтнең 3 томнанторган «Татар халыкмәкальләре» китабыннанукыпбелдек. Букитапбезнеңкитапханәдә бар.Минем шундыймәкальдәишеткәнем бар: «хатын – кызныңчәчеозын, акылыкыска». Ләкин, минем уйлавымча, бумәкальбарлыкхатын – кызларга да туры килепбетми; бумәкальбилгелебердәвердәбарлыккакилеп, тора – бара  кулланыштантөшеп калган дипфаразитикһәмбүгенгебәйрәмебезнеңкүрке – матурдан – матурприческалыкызларыбызнысынарөчен, мин биргәнсорауларгаҗавапэзлик.

(Һәрсорау – җөмләдәнсоң пауза ясала, көтелгәнҗавапишетелмәсә, азаккакадәркычкырыпукыла, җаваптабарөчен, сорауныбиштөрлеитепбирепбула:)

 

 1. Ултатархалкыныңмилликиеме
 2. Аныхәтфәдәнтеккәннәр
 3. Ултатарларныңбашкиеме
 4. Гадәттәаныбүрекэченнәнкигәннәр
 5. Ултүбәтәйнеңбертөре
 6. Кәләпүш)
 1. Ултатархатынкызларыныңбизәнүпредметы
 2. Аныхәзербиючеләргенәтага
 3. Анытасмагатәңкәләртагыпясаганнар
 4. Аларматуритепчылтыраптавышчыгарганнар
 5. Хатынкызларанычәчтолымнарынакушыпүргәннәр.
 6. Чулпы)
 1. Татархатынкызларыныңбизәнүпредметы
 2. Элеканыкөмештәндәясаганнар
 3. Аныхәзердәкияләр
 4. Элеканыикекулгадакигәннәр, бергенәкулгакисәңдәбула.
 5. Аныңборынгызаманда «Беләкйөзеге» дипатаганнар.
 6. Беләзек)
 1. Ултатархалкыныңмилликиеменәкерә.
 2. Аныхәзербиючеләргенәкия
 3. Музейдадааныкүрергәбула
 4. Аныйомшаккүннәнгенәтеккәннәр
 5. Улюкаолтанлы, озынкунычлыбула.
 6. Читек)

 

 • Әхәзертатар телендәшигырьләрукыпкүрсәтәбез:
 • Тапкырлыккасораулар

- Уфаныңуртасынданәрсә тора? («Ф»)

- Дәресазагынәрсәбеләнбетә? («С»)

- Кыш уртасынданәрсәбула? («ы»)

- Мәченигәйөгерә? ( Очариде, канаты юк)

- Ниндикырдаүләнүсми? (Эшләпәкырында)

- Алманыңберенчеяртысынәрсәгәохшаган? (Икенчеяртысына)

- 4 ел яшәгәннәнсоңкәҗәнишли? (Бишенчеяшькәкитә)

- Ачкарынганичә алма ашапбула? (Берне.Аннан соңкарыниндеачбулмый)

- Сакалынкыруөченкемнеңакчасыюк? (Кәҗәнең)

Өстәлнеңберпочмагынкиссәң, ничәпочмак кала? (Биш)

 • Татар халкыныңтормыш – көнкүрешенчагылдырганйолалар

- Язгыкырэшләретәмамлангачүткәреләторганбәйрәм (Сабантуй)

- Көзгеуңышбәйрәме (Сөмбелә)

- Мөселманнарныңизгеае (Рамазан)

- Рамазан аетәмамлангач, ураза бәйрәмеүткәрелә.Ураза бәйрәменнәнсоң 70 көнузгачүткәреләторганолыбәйрәм (Корбангаете)

 • Табышмакәйтәм – тап

- Аяксыз, кулсыз капка ача. (Җил)

- Аягын – башыняшерә, ташкүлмәгеэченә. (Ташбака)

- Борынсызчыпчыкбозтишә. (Боз)

- Тызлый да бызлый, үпкәнҗиресызлый. (Бал корты)

Җырдаймоңлы татар теле, җырдайматур, татар кызы!

Кызлар ясалмачәчләр – париклар да киепкарадылар.

 

Мин сезгәтәкъдимитәм:

 

 

 

 

 

 

 

Кичәазагындахалкыбызныңйолаларыниңкүпбелүченебилгеләдек. УлЛатыпова Элина булды.

Татар телендәсәнгатьлеитепшигырьукучыныбилгеләдек.

Менәалар: СолтановаЗөһрә

Әхмәтҗанова Диана

Рахматуллина Миләүшә

Кичәоештыруныңмаксаты:

Халкыбызныңгореф – гадәтләрен, йолаларынбелүһәмихтирамитү; халык, тел авызиҗатынүстерүһәмкамилләштерү; аларныңбуыннанбуынганәселҗепләре, өлкәннәрһәмкитапларашакүчепкилүенҗиткерү.

Кичәбалаларныңҗәйгеялыноештыручытәрбиячеләрбеләнберлектәуздырылды.

Чараның тематик өлешенкитапханәчеӘминәКаюмоваәзерләдеһәмкичәнеалып барды.

Кичәсоңындабарлыкбалаларга, чәчләренә прическа ясапҗибәргәнәни - картинәйләргәрәхмәтәйтеп, китапханәисеменнәнтатлыпризлар – кәнфитләртаратыпбирелде.

17 июнь, 2015 ел.Источник: http://.
Категория: Мои статьи | Добавил: ritashax (30.06.2015) | Автор: . E W
Просмотров: 560 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск
Литературная карта
Год истории башкир
ГОД 2021
План по Году Науки
Год здоровья
Год истории башкир
ЗЕМЛЯКИ-Герои ВОВ
Методистика
Пройди тест
1. Вы здесь
Всего ответов: 7
Студентам ВУЗов
Центральная библиотека предоставит Вам учебники в электронном виде.Все необходимое для изучения юридических и финансово- экономических дисциплин, поготовки курсовых и дипломных работ - на одном диске!
Форма входа
Друзья
Культура.Гранты РФ
Счетчик.КультураРФ
Copyright MyCorp © 2021Конструктор сайтов - uCoz